logo-print
T (0186) 61 55 00

Recyclestenen

KLEUREN / BEWERKINGEN

kleur nader te bepalen
Het toepassen van secundaire grondstoffen kan in principe in elk formaat betonstraatsteen, echter het meeste milieurendement wordt gehaald in de verwerking van keiformaat stenen daar deze het grootste marktaandeel hebben. Verwerking ervan geschiedt alleen in de onderbeton en is zodoende dan ook voorbehouden aan deklaagstenen. 

Duurzaamheid staat bij Giverbo BV en haar dochtermaatschappij Verdoorn Beton BV hoog in het vaandel. Zij tracht het duurzaamheidsbeginsel in alle aspecten van haar opereren in de markt door te voeren.
Van zand tot klant zullen oplossingen en mogelijkheden gekozen worden die het meest duurzaam zijn. Vanuit welk standpunt dan ook bekeken zullen we dag in dag uit bezig zijn om op adequate wijze invulling te geven aan het C2C principe en het minimaliseren van onze CO2 footprint. Maatschappelijk bewust ondernemen is voor ons een vanzelfsprekendheid. Onze producten zijn voorzien van DUBO-Keur.
In de totale Supply Chain Keten zullen alternatieven worden afgewogen en zal in het beoordelen van deze alternatieven het duurzaamheidsaspect zwaar meewegen.
Aan alle milieurelevante aspecten binnen het fabricageproces van betonproducten zullen aandacht worden besteed en zal de belasting op het milieu geminimaliseerd worden.
Het spreekt voor zich dat binnen onze onderneming en de daarbij behorende zusterondernemingen voldaan wordt aan alle wet- en regelgeving. Te denken hierbij aan bv.:
 • Alle aspecten binnen de Wet Milieubeheer
 • Alle aspecten op gebied van Arbo Wetgeving
 • Alle aspecten op gebied van Belastingwetgeving
 • Alle aspecten op gebied van VeiligheidRegelmatig wordt hierop getoetst
Hieronder zal worden ingegaan op alle onderdelen van het fabricage proces.

Relevante deelgebieden van hetgeen hierboven is omschreven zijn:
1. Fabricageproces van de betonproducten
2. Verkoopproces van betonproducten
3. Logistiek proces van betonproducten

Hieronder zal een nadere beschrijving worden gegeven van de duurzaamheidsaspecten binnen deze deelgebieden :

1. Fabricage proces van betonproducten
Grondstoffen benodigd voor het fabricageproces zijn:
 
A - Cement
Wij werken bij de vervaardiging van betonproducten met Hoogovencement. Deze cement is duidelijk minder belastend voor het milieu dan Portlandcement daar Hoogovencement een menging is van Portlandcement met Hoogovenslak (restproduct van de staalindustrie). De CO2 footprint van onze Hoogovencement is 396 ton t.o.v. een gelijkwaardige Portlandcement die 823 ton bedraagt.  Tevens voeren wij het cement aan per schip in hoeveelheden van 400 ton waardoor de milieubelasting t.g.v. het astransport minimaal wordt. In cijfers is dit het verschil tussen 27,3 ton CO2/ton cement  voor het astransport en 7,4 ton CO2/ton cement voor de scheepsaanvoer. Deze cement wordt gesloten overgepompt in onze silo’s en zodoende ontstaat er geen stofbelasting voor het milieu. De Milieu Kosten Indicator (MKI) voor onze Hoogovencement geleverd in Gouda is in het totaal
€ 28,81/ton cement t.o.v. € 55,18 voor een gelijkwaardige Portlandcement. Dit is een belasting van wel 50% minder CO2/ton cement.
B - Zand, grind en andere toeslagstoffen
Zand, grind en andere toeslagstoffen worden zoveel als mogelijk binnen redelijke transportafstanden betrokken en per schip (aanvoer over water de juiste weg!) in bulk van zo’n 1000 ton aangevoerd. De verschillen t.o.v. het vervoer over de weg is hierbij nog groter dan cement daar de scheepsladingen 2,5x zo groot zijn. Het spreekt voor zich dat we werken met gecertificeerde grondstoffen allen voorzien van CE certificaten en documenten als Veiligheidsbladen etc .
Als secundaire grondstof passen Giverbo en Verdoorn Eco-granulaat toe, een grof toeslagmateriaal dat ontstaat uit de thermische reiniging van asfalt. Dit grove toeslagmateriaal bezit gelijkwaardige eigenschappen als normaal grind en werkt niet zoals dat bij betonpuingranulaat wel van toepassing is, bindmiddel (cement) verhogend.
C - Pigmenten
Pigmenten die worden ingezet voor kleuring van het product en kleurondersteuning van het product voldoen aan alle richtlijnen hieromtrent. Deze worden per as in volle vrachten geleverd en worden zodanig verwerkt binnen het productieproces dat milieubelasting geminimaliseerd wordt. Wij werken met het granulaat type om stofreductie te bewerkstelligen .

                 Gele kleurstof
D - Water
Het water dat gebruikt wordt voor het aanmaken van beton is leidingwater, dit om ervoor zorg te dragen dat er geen verontreinigingen aanwezig zijn die de kwaliteit van het eindproduct nadelig beïnvloeden (algen etc)
In het totaal kan gesteld worden dat bij het inkoopproces en keuze van toeleveranciers ook duurzaamheidaspecten zwaar meewegen in met wie we willen samenwerken.

In het fabricageproces wordt gewerkt met productiemiddelen die het meest modern zijn in de huidige stand der techniek binnen de betonwaren industrie .
Hierbij valt te denken aan:
 • Veiligheidsaspecten
 • Alle productiemiddelen staan in dienst van de klantbehoefte (Lean Manufacturing)
 • Energiebehoefte (motoren met klasse 2) en schakelingen op een zodanige wijze dat piekbelastingen worden voorkomen (sterdriehoek). Energiereductie is een prioriteit in de aanschaf van nieuwe productiemiddelen. De stroom die verbruikt wordt is op groene wijze geproduceerd
 • Stofafzuigsystemen met absoluut filters
 • Cementsilo’s zijn voorzien van ontstoffingsfilters met de hoogste stand der techniek.
 • Zeer geïsoleerde verhardingskamers zodat verwarmen van deze kamers geminimaliseerd wordt
 • Geluidsomkastingen om emissie naar buiten te voorkomen

Afval wordt binnen het productieproces geminimaliseerd door geen afval te accepteren. Productie runs, batchgrootte etc worden op klantwens geënt waardoor afval vermeden wordt. Door continue interne kwaliteitszorg wordt afkeur eveneens geminimaliseerd. Hetgeen toch als afval uit de productie komt (bv t.g.v. schoonmaken) wordt op de juiste wijze afgevoerd naar recyclingbedrijven en wordt hergebruikt. Ook aan het scheiden van afval wordt meegewerkt.

Tevens worden eisen gesteld aan toeleverende bedrijven om verpakkingen te minimaliseren en mee terug te nemen.
2. Verkoopproces van betonproducten

Ook bij het verkoopproces draagt men bij aan duurzaamheid, dit doet men bv door:
 • papierloos werken op kantoor
 • afvalscheiding
 • beeldschermen en computers die energiezuinig zijn
 • auto’s voor de buitendienst met een energiezuinig label en door optimale routeplanning minimalisering van de te rijden kilometers
 • gebruik van groene stroom
 • energiezuinige verlichting ( LED) 
3. Logistiek proces van betonproducten

Naast inzet van moderne transportmiddelen die qua emissie voldoen aan de hoogste stand der techniek en aan de huidige Euronormen (wij hebben Euro V en Euro VI motoren zitten op onze vrachtauto’s)  wordt d.m.v. efficiënte routeplanning het aantal auto’s geminimaliseerd en de gereden kilometers zowel beladen als onbeladen tot een minimum beperkt. Deelvrachten worden in overleg met de klant zoveel mogelijk vermeden cq gecombineerd met andere deelvrachten tot een volle belading.
Het op adequate wijze beladen van de auto’s om een veilig transport mogelijk te maken (ladingzekering) is een vanzelfsprekendheid voor onze chauffeurs. Tevens dragen onze chauffeurs zorg voor het retourneren van verpakkingsmateriaal als pallets, zodat deze weer hergebruikt kunnen worden.
Door goed in contact te staan met afnemers en toeleveranciers wordt zorg gedragen voor minimale wachttijden en optimale inzet van materieel. 
Kortom Giverbo en haar dochteronderneming Verdoorn Beton willen door hun maatschappelijk bewust zijn bijdragen aan een verduurzaming van ons leefklimaat .