logo-print
T (0186) 61 55 00

Hangduiker GR5 met cementvoeg

Omschrijving

- BIJ HOGE GRONDWATERSTAND
- BIJ BEPERKING IN ONTTREKKING
  GRONDWATER
De GR5 HANGDUIKER is bij uitstek de oplossing in situaties waar, voor een op palen gefundeerde duikerconstructie, niet of nauwelijks (grond)water mag of kan worden onttrokken en er dus in den natte gebouwd moet worden. De GR5 Hangduiker leent zich ook bijzonder goed in die situatie waarbij de leiding, waarin de duiker moet worden aangebracht, onmogelijk afgedamd of omgeleid kan worden (de leiding is bijvoorbeeld een watergang naar een gemaal). Dat is ook het geval in een situatie waarbij de wateronttrekking tengevolge van het bronneren van de duiker tot een grote kans op verzakkingen en scheurvorming in de bestaande bebouwing leidt. Ook milieueisen kunnen doorslaggevend zijn voor het toepassen van GR5 Hangduikers. De GR5 Hangduiker wordt opgehangen aan het aan weerszijden uitstekende duikerdek, dat wordt ondersteund door een op een damwand of palen gefundeerde sloof. Snelle uitvoering maar vooral kostenbesparing in bemaling liggen ten grondslag aan dit product, doordat de constructie boven het grondwaterpeil wordt aangelegd.

De GR5 hangduiker is bijzonder geschikt voor de aanleg van ongelijkmatig belaste duikers in minder goede tot slechte ondergrond, waarbij niet of nauwelijks grondwaterontrekking mogelijk is. Ook zijn ze een juiste keuze wanneer de gronddekking op de duiker minimaal is. De nagespannen dekconstructie wordt opgebouwd uit kokerelementen die, door gebruik te maken van voorspanning met nagerekt staal in het dek, één constructief geheel vormen. Het is relatief eenvoudig een ontwerp met nagespannen GDH Hangduikers te laten voldoen aan specifieke belasting- of andere eisen, namelijk door de voorspanning aan te passen. De dikte van wanden, dek en bodem en de hoeveelheid voorspanning worden voor elke duiker afzonderlijk berekend.

GR5 hangduiker wordt door ons geadviseerd indien een duiker op palen dient te worden gefundeerd en het droogzetten van de bouwput op milieugronden of in verband met bebouwing in de directe omgeving niet is toegestaan.
  

Constructie


Kenmerken van de constructie: de koppen van de palen en de langskespen blijven boven de grondwaterstand en de gehele fundatie kan op eenvoudige wijze zonder bemaling worden aangebracht.
Na het voltooien van de langskespen worden de duikerelementen ingehangen, nadat de grond tussen de kespen en de palen (voorzover nodig) is verwijderd.

Voegdetails

Na het stellen van de elementen worden de voegen van zijwanden, bodem en dek als volgt gedicht:

Zijwanden:
In de koppen van de zijwanden zijn over de volle hoogte V-vormige uitsparingen aangebracht; na het tegen elkaar stellen van de elementen ontstaat dan over de volle wandhoogte een vierkant kanaal. Hierin wordt een nylonkous aangebracht, die met injectiespecie dient te worden aangegoten. Dit kan vanaf het duikerdek geschieden. Hierdoor ontstaat (eventueel onder water!) een gronddichte voegverbinding.
Bodem:
In de bodem wordt in de meeste gevallen geen voegvulling aangebracht, vanwege de onbereikbaarheid. Indien het nodig is dat deze voeg toch afgedicht wordt, dient men de duiker gedurende korte tijd droog te zetten, zodat een voegvulling van zandcementspecie kan worden aangebracht. Het is ook mogelijk een speciaal rubberafdichtingsprofiel in de bodem op te nemen, dat zorgt voor een globale afdichting van de bodemvoeg; 
Dek:
Hierin wordt een voegconstructie toegepast als bij de duikers van het type GR3, dus een vulling met zandcementspecie 2 ½ : 1.

Afspannen en injecteren
Na het verharden van de voegen in dek en wanden worden de elementen met naspankabels boven water gekoppeld om horizontale verplaatsing te voorkomen en om eventuele puntlasten op het dek in lengterichting te spreiden.

Toepassing
De hangduiker leent zich bijzonder goed in die situatie waarbij de leiding, waarin de duiker moet worden aangebracht, onmogelijk afgedamd of omgeleid kan worden (de leiding is bijvoorbeeld een watergang naar een gemaal). Dat is ook het geval in een situatie waarbij de wateronttrekking tengevolge van het bronneren van de duiker tot een grote kans op verzakkingen en scheurvorming in de bestaande bebouwing leidt. Ook milieueisen kunnen doorslaggevend zijn voor het toepassen van een hangduiker.